English | 南开大学

赵路

            赵路        
            职称:讲师
            研究方向:广告学,营销整合传播,公共关系学        
            所属部门:市场营销系
            行政职务:南开大学商学院高管培训中心执行主任
             电子邮件:zhaolu58@yahoo.com.cn
            联系电话:23506044
English
  •                 个人介绍            

  •                 研究成果            

  •                 研究课题            

  •                 教授课程            

  •                 社会兼职            

                教育背景            


                工作经历            


                获奖成果            


            期刊论文:
赵路 市场营销中的跨文化管理 《商场现代化》P 189 2006年 10月
赵路 服务品牌战略的实践和思考 《北方经济》P 55 2006年 142
赵路 绿色与文化的联姻:食品市场营销的新战略 《集团经济研究》2006年 201
著作:
赵路,李东进,韩德昌 编著 《广告理论与策划》天津大学出版社2004年
张永强 主编 赵路 刘建华 副主编 《物流管理概论》电子工业出版社 2006年
郑琦 许晖 赵路 等翻译 《营销学经典权威论文集》东北财经大学出版社 2000年            

                研究课题            

                教授课程            

            研究生 管理类专业外语
专业学位 市场营销
本科 广告学,公共关系学,服务营销,商务英语            

                社会兼职