English | 南开大学

柳茂平

            柳茂平        
            职称:副教授
            研究方向:创新管理;企业战略        
            所属部门:企业管理系
                        电子邮件:lmping@nankai.edu.cn
            联系电话:
English
  •                 个人介绍            

  •                 研究成果            

  •                 研究课题            

  •                 教授课程            

  •                 社会兼职            

                教育背景            

1981年入南开大学本科,1997年南开大学博士毕业。


                工作经历            

1985年南开大学工作至今


                获奖成果            


                研究课题            

                教授课程            

            企业战略管理            

                社会兼职