Leadership

Bai Changhong, Dean 

Sun Yue, School Party Secretary

Zhang Jixun, Associate Dean

Li Yuelin, Associate Dean

Xue Hongzhi, Associate Dean

Lin Runhui, Associate Dean

Zhang Zhigang, Associate Dean

Wang Jian, Associate Dean

Lv Feng, Assistant Dean

Li Rong, Assistant Dean

Xu Lin, Assistant Dean